728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จัดประชาพิจารณ์ ขยายทางหลวงนาอ้อ-เชียงคาน

จัดประชาพิจารณ์ ขยายทางหลวงนาอ้อ-เชียงคาน


จัดประชาพิจารณ์ ขยายทางหลวงนาอ้อ-เชียงคาน
แขวงการทางเลยที่ 1 ระดมความคิดเห็นโครงการขยายพื้นผิวจราจรทางหลวงนาอ้อ-เชียงคาน เหตุเป็นเส้นทางหลักเชื่อม จ.เลย กับกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ทั้งรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

       วันนี้ (6 มี.ค.) ที่โรงเรียนนาอ้อวิทยา ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย แขวงการทางเลยที่ 1 จัดกิจกรรมเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนพื้นที่ส่วนได้เสียตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เขตพื้นที่ตำบลนาอ้อ-เชียงคาน ซึ่งถือเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่าง จ.เลย และอ.เชียงคาน ทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง จ.เลย กับกลุ่มจังหวัดของภาคอีสานตอนบน ซึ่งในอนาคตจะเป็นอีกเส้นทางหลักเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ
       


       นายสมเกียรติ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแขวงการทางเลยที่ 1 กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ สืบเนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เขตพื้นที่ตำบลนาอ้อ-เชียงคาน เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเลยและอำเภอเชียงคาน และยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดของภาคอีสานตอนบน เตรียมพร้อมความรองรับเออีซี สามารถตอบสนองตามกลยุทธ์การปรับโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถยกระดับรายได้จากการค้า การท่องเที่ยว การบริการในอำเภอเชียงคาน ตามความต้องการของประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายรวมทั้งลดความสูญเสียโอกาสในด้านการค้าการลงทุน
       


       โดยกรมทางหลวงจะก่อสร้างขยายทางหลวง ขยายช่องจราจร จึงจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ใช้เส้นทาง และผู้สนใจทั้งภาครัฐ เอกชน ได้รับทราบถึงผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้าง และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา


---Advertisement---