728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยเวทีเสวนางานบุญประเพณีปลอดเหล้าการพนัน

จังหวัดเลยเวทีเสวนางานบุญประเพณีปลอดเหล้าการพนัน


จังหวัดเลยเวทีเสวนางานบุญประเพณีปลอดเหล้าการพนัน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ศาลาการเปรียบวัดโพนทอง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ได้มีการจัดเวทีเสวนางานบุญประเพณีปลอดเหล้าการพนัน โดยมีพระครูศรีรัตนาลังกา รองเจ้าคณะจังหวัดเลย (เจ้าอาวาสวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย) นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย (นายอำเภอต้นแบบปลอดเหล้า) นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา ร่วมเสวนาโครงการดังกล่าว

การจัดเสวนางานบุญประเพณีปลอดเหล้าการพนัน มีวัตถุประสงค์คือ จังหวัดเลย เป็นดินแดนแห่งพระอริยสงฆ์ ในอดีตมีพระเถระที่ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบเป็นที่เคารพเลื่อมใสในศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ชาวจังหวัดเลยจึงยึดมั่นปฎิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทำให้จังหวัดเลยเป็นสังคมที่มีความสงบสุขมาโดยตลอด แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้ชาวจังหวัดเลยเปลี่ยนแปลงไป มีประชาชนบางส่วนได้จัดให้มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ และจัดให้มีการการเล่นการพนัน ในงานบุญประเพณีต่างๆ ทำให้เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและทรัพย์สิน เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาในสังคม เช่นปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความยากจน


ดังนั้นการจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหา กอปรกับเป็นการสนองต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย คือเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนยึดมั่นและปฎิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยให้มีการจัดงานศพ และงานประเพณี เป็นงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนันทุกประเภท และน้อมนำแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต


---Advertisement---