728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อ.ด่านซ้าย ทำข้อตกลงร่วม ( MOU ) แก้ไขปัญหาน้ำยางพาราไหลลงบนถนน

อ.ด่านซ้าย ทำข้อตกลงร่วม ( MOU ) แก้ไขปัญหาน้ำยางพาราไหลลงบนถนน


อ.ด่านซ้าย ทำข้อตกลงร่วม ( MOU ) แก้ไขปัญหาน้ำยางพาราไหลลงบนถนน
นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า ตามที่อำเภอด่านซ้ายได้บรรลุข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำยางพารา ตกหล่น บนถนนทำให้เกิดความสกปรกและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้รถใช้ถนน เส้นทางเลย – ด่านซ้าย (ทางหลวงหมายเลข 203) 

โดยให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย กำหนดมาตรการและวิธีการที่เหมาะสมในป้องกันและแก้ไชปัญหาตามอำนาจหน้าที่ต่อผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาบรรลุผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนทางด้านผู้อำนวยการแขวงการทางเลยที่ 2 ด่านซ้าย กำหนดมาตรการความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วจากการยางพาราตกหล่นในถนนสายต่างๆที่รับผิดชอบ เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่เห็นสมควรร่วมกับสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย/โคกงาม และตำรวจทางหลวงในพื้นที่ บังคับใช้กฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนโดยเคร่งครัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือให้มีการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้ รวมทั้งแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และมอบให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง จังหวัดเลย ประสานงานกับคณะกรรมการเกษตรกรกลุ่มขายยางพารา กำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาและให้องค์ความรู้แก้เกษตรกรในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของการแก้ปัญหาการผลิต การขนส่งและคุณภาพผลผลิต จึงขอเชิญร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากน้ำยางพาราหก ตกหล่น บนถนน โดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย โทร. 0 4289 1266

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---