728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไทย – ลาว

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไทย – ลาว


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไทย – ลาว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานไทย – ลาว หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ (25 เม.ย. 57) ที่โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่าง จังหวัดเลย กับ 3 แขวง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) คือ แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง และ แขวงไชยะบุลี โดยมอบให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

และเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ กำลังแรงงานของจังหวัดเลย และ 3 แขวง ของ สปป.ลาว ให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้ง 2 ประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 25 – 29 เมษายน 2557 รวม 5 วัน

ทั้งนี้ มีบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และวิทยากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม โดยมี หอการค้าจังหวัดเลย เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกรับ – ส่ง ผู้เข้าอบรมจาก สปป.ลาว คือ จากแขวงหลวงพระบาง 6 คน แขวงเวียงจันทน์ 6 คนแขวงไชยะบุลี 5 คน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ารับการอบรมจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 4 คน หอการค้าจังหวัดเลย 5คน และจากสถานประกอบการในจังหวัดเลยอีก 5 คน รวมผู้เข้าอบรม 31 คน

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศในประชาคมอาเซียน จะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว ทำให้วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนต้องปรับเปลี่ยนตามกันไป ความเจริญเติบโตและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นสิ่งสำคัญ ความร่วมมือในด้านต่างๆ จะช่วยให้ประชาคมอาเซียนมีความเข้มแข็ง และแข่งขันกับกลุ่มประชาคมอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย และ สปป.ลาว ซึ่งมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน จึงต้องมีความสัมพันธ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และจะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี


VDO


---Advertisement---