728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ผู้ว่าฯ เลย บรรยายพิเศษปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

ผู้ว่าฯ เลย บรรยายพิเศษปฐมนิเทศข้าราชการใหม่


ผู้ว่าฯ เลย บรรยายพิเศษปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเปิดอบรมและบรรยายพิเศษในการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ใช้ทุนที่จังหวัดเลย ตามระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดให้ส่วนราชการต้องพัฒนาข้าราชการผู้อยู่ระหว่างทดลองปฎิบัติราชการ ช่วง 6 เดือนแรก เพื่อปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ และการเสริมสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานในอนาคต ข้าราชการใหม่ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แพทย์ 12 ราย ทันตแพทย์ 8 ราย และเภสัชกร 10 ราย

สำหรับหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมเข้าค่าย ศึกษาดูงาน บรรยายให้ความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ โดยทีมวิทยากรจากหน่วยงานในจังหวัด ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2557 รวม 12 วัน คาดว่าข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---