728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย จัดพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

จังหวัดเลย จัดพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


จังหวัดเลย จัดพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันนี้ (6 เม.ย. 57) ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน พุทศักราช 2325 เป็นวันที่พระบรมราชจักรีวงศ์ได้สถิตมั่น บนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ต่อเนื่องมาเป็นเวลา กว่า 232 ปี ในยุคต้นแห่งการสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ ด้วยพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงแผ่พระราชอำนาจ ขยายพระราชอาณาเขต ให้ร่มเย็นเป็นสุขทั่วทุกพื้นที่


ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะทรงเลิกทาส ยังทรงนำพาประชาชนพิทักษ์ปกปักรักษาแผ่นดินสยาม มิให้ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจ ครองแผ่นดินด้วยความเป็นธรรม ทรงนำความเรียบร้อยร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วถึง ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วถิ่น แม้ในแดนทุรกันดาร เพื่อแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ในรูปโครงการต่างๆ ตามพระราชดำริ อันเป็นการให้การศึกษา แก้ควายากจน และป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ เพื่อการเหล่านี้เป็นอันมาก ราษฎรทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---