728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , พัฒนาการจังหวัดเลยจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์

พัฒนาการจังหวัดเลยจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์


พัฒนาการจังหวัดเลยจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
พัฒนาการจังหวัดเลยจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ ที่วัดถ้ำผาบิ้ง ตำบลผาบิ้งอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดเลย 

กระทรวงมหาดไทย ให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในการดำเนินการ เรื่อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท และให้จังหวัดดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาเด็กยากจนอายุแรกเกิด- 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับโอกาสการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา จังหวัดเลย

จึงได้กำหนด จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทโดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดเลย เป็นเงินจำนวน 153,513 บาท

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---