728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สัมมนาปฐมนิเทศโครงการความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

สัมมนาปฐมนิเทศโครงการความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง


สัมมนาปฐมนิเทศโครงการความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง
ที่โรงแรมเลยพาเลซ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการ ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้น ภูกระดึง จังหวัดเลย มีหน่วยงานทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชน ในจังหวัดเลยเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล และเสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จำนวนประมาณ 500 คน 

นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 และมอบหมายให้ อพท. จัดโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง เพื่อหาข้อสรุปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจให้เป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวที่ขาดโอกาสในการขึ้นชมทัศนียภาพของภูกระดึง ซึ่ง อพท.ได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษานำโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ


มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท แกรนด์เทค จำกัด และบริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ทั้งความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรม รวมทั้งการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย วิเคราะห์รูปแบบการลงทุน และทางเลือกที่เหมาะสม รูปแบบ และ แผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอันเกิดจากโครงการก่อสร้าง


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ภูกระดึง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ที่เป็นที่รู้จักของคนไทยมาหลายสิบปี ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสขึ้นไปเที่ยวชม เนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมในการเดินเท้าขึ้นไป การศึกษาโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จะเป็นโอกาสและทางเลือกหนึ่งของกลุ่มผู้ขาดโอกาส แต่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และเงื่อนไขทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความเห็นให้รอบด้าน การจัดประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครั้งนี้ เป็น 1 ใน 19 ขั้นตอน ที่ทางราชการกำหนดเพื่อรวบรวมข้อมูล ความเห็น จากประชาชนอย่างรอบด้าน เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในขั้นสุดท้าย ว่าควรจะดำเนินโครงการหรือไม่

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---