728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557

จังหวัดเลย ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557


จังหวัดเลย ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557
จังหวัดเลย ร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 เน้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน
วันนี้ (1 พ.ค.57) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2557” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและส่วนภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานจำนวนมาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมีสถานประกอบกิจการ จำนวน 1,235 แห่ง ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 11,460 คน เป็นลูกจ้างชาย 7,052 คน ลูกจ้างหญิง 4,408 คน มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ จำนวน 25 แห่ง มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เป็นประเภทกิจการ เหมืองหิน เหมืองทองคำ โรงแต่งแร่ ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และโรงงานผลิตน้ำตาล และยังมีผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในการดูแล คือ แรงงานนอกระบบ ได้แก่ แรงงานภาคเกษตร ผู้รับงานไปทำที่บ้านและผู้รับใช้ในงานบ้าน ที่ต้องให้การคุ้มครองตามกฎหมาย ประมาณ 229,120 คน


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จะมีการตรวจความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และการอบรมให้ความรู้แก่นายจ้าง และลูกจ้าง และกำชับให้นายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ลูกจ้างในขณะปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงตามสภาพของการทำงาน และในการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเลย ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน สร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงาน และส่งเสริมความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบการและแรงงานนอกระบบ

แหล่งที่มา : สวท.เลย

---Advertisement---