728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , พมจ.เลย จัดประชุมส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

พมจ.เลย จัดประชุมส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ


พมจ.เลย จัดประชุมส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ของจังหวัดเลย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

วันนี้ (28 พ.ค. 57) นายยิ่งยศ ธนจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์กรณีเกิดภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานการณ์ดินโคลนถล่มจังหวัดเลย ตลอดจนเพื่อศึกษาการประสาน สนับสนุน บทบาทของหน่วยงานในระดับจังหวัดที่รับผิดชอบด้านภัยพิบัติในสถานการณ์ดินโคลนถล่ม รวมทั้งการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะประเด็นแนวทางการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ กรณีเกิดภัยพิบัติร่วมกับชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 70 คน

สำหรับการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในการจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ในจังหวัดเลย โดยในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูแล้งต่อเนื่องกับฤดูฝนมักจะเกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง พายุลูกเห็บ พายุฝน และอาจได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง อาจก่อให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของราษฎร และเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย และประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธชัย โนนพะยอม รายงาน

แหล่งที่มา : สวท.เลย

---Advertisement---