728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย เดินหน้าตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรียนรู้

จังหวัดเลย เดินหน้าตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรียนรู้


จังหวัดเลย เดินหน้าตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรียนรู้
   วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมือง จ.เลย ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 53 จังหวัดเลย เดินหน้าโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรียนรู้ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และกลุ่มชาติพันธ์ชุมชนบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปสู่การตั้งรับสภาพสังคมที่จะเปลี่ยนไปภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ในปี 2558 มีนายพีรพล     เปล่งเกียรติกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม ที่ 53 เลย เป็นประธานเปิดการอบรม โดยนำเอาส่วนราชการท้องถิ่น อบต. เทศบาล ชุมชน และกลุ่มชาติพันธ์จาก อ.นาด้วง อ.ด่านซ้าย อ.ภูกระดึง และอ.ปากชม จำนวน 180 คน มาเสริมสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นด้วย

   นายพีรพล  เปล่งเกียรติกุล   ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 53 เลย ระบุว่า จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน หรือ สปป.ลาว เป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดอาเซียนในปี 58 นี้โดยตรง ดังนั้นจะต้องมีการวางแผน สร้างความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และกลุ่มชาติพันธ์ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีอำนาจตัดสินใจมากขึ้น ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นจุดสำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งทางสังคมท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่ให้รู้เท่าทันสังคม ตระหนักถึงบทบาทสังคม กระตุ้นชุมชนให้มีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน


---Advertisement---