728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , คสช.ประกาศยกเลิกออกนอกเคหะสถาน พื้นที่จังหวัดเลย

คสช.ประกาศยกเลิกออกนอกเคหะสถาน พื้นที่จังหวัดเลย


คสช.ประกาศยกเลิกออกนอกเคหะสถาน พื้นที่จังหวัดเลย
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ 60/2557 ให้ยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน จะส่งผลดีต่อจังหวัดเลยเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่า ประชาชนและชาวจังหวัดเลยทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในรักษาความสงบเรียบร้อยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่มีอยู่ โดยไม่ฝ่าฝืน 

ทำให้บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สงบสุข ประชาชนในจังหวัดเลย สามารถเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดเลยทุกอำเภอ ได้ตลอดเวลา ผลดีอีกประการหนึ่งก็คือ จังหวัดเลย เป็นจังหวัดท่องเที่ยว การประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถาน จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเลยได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันที่ 27 – 29 มิถุนายนนี้ อำเภอด่านซ้ายจะจัดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้าสู่จังหวัดเลย เป็นจำนวนมาก จังหวัดเลยจึงขอความร่วมมือจากประชาชน ไม่ฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของทางราชการ ประกอบภารกิจประจำวันด้วยความรัก ความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้สังคมจังหวัดเลย มีความสงบสุข และสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืนตลอดไป

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---