728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฯ

อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฯ


อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฯ
จังหวัดเลยร่วมกับอำเภอด่านซ้าย จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน พื้นที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

พลตรีไชยพร รัตแพทย์ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย นำข้าราชการ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังอาสาสมัคร ประชาชน และ นักเรียน ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้วและอำเภอภูเรือ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ในชื่อว่า “สัจจะและไมตรี สามัคคีปรองดองไทเลย รักกันตลอดชาติ ขอพรพระธาตุศรีสองรัก” ที่บริเวณลานหน้าพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยมีกิจกรรมพิธีขอพรและสักการะพระธาตุศรีสองรักและปิดทอง การถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่าจะยึดมั่นเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะมีความรักและสามัคคี เพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมือง ไปสู่ความสงบสุข

ทั้งนี้ นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย ขอความร่วมมือทุกคนร่วมกันทำให้บ้านเมืองสงบ สามัคคี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน มีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา เพลงชาติ และเพลงรักกันไว้เถิด และร่วมรับประทานอาหารอาหารกลางวัน

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---