728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัยฯ

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัยฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าและบริการ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้... 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1. ไม่เป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรง 
2.  ไม่มีหนี้สินผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารแนบใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1  นิ้ว  จำนวน  1   รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ฉบับ

ร้านจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สินค้าและบริการ
รายการ
จำนวน
สถานที่
- ร้านจำหน่ายอาหาร
- ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
8  ร้าน
3  ร้าน
ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ
- ร้านจำหน่ายอาหาร
- ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม
4  ร้าน
2  ร้าน
ตึก 23
- ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1  ร้าน
ซุ้มหลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1  ร้าน
ซุ้มหลังสำนักงานบัณฑิตศึกษา
- ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ
2  ร้าน
ชั้น 2 อาคารวิชญาการ
- ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2  ร้าน
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ตึก 19)
กำหนดวันขอรับและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่  16 - 24  มิถุนายน  2557 เวลา 08.30-16.30 น.  
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานกิจการพิเศษ  ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


---Advertisement---