728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานจัดงานสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานจัดงานสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานจัดงานสับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย 
ที่สนามกีฬาตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วง เมืองเลย ประจำปี 2557 สับปะรดไร่ม่วง 

ถือเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของตำบลน้ำหมาน เนื่องจากมีจุดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติที่มีความหอม หวาน อร่อย ไม่กัดลิ้นเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้ส่งเสริมให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)โดยได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับ 4 ดาว ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรได้ให้ความสนใจหันมาปลูกสับปะรดไร่ม่วงมากขึ้น โดยยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจำนวนทั้งสิ้น 163 คน มีพื้นที่ปลูก 1,016 ไร่ และมีพื้นที่เก็บเกี่ยว จำนวน 912 ไร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตลาดให้สามารถขยายฐานการจำหน่ายสินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานจึงจัดงานสับปะรดไร่ม่วงนี้ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสับปะรดไร่ม่วงให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สับปะรด ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมให้เกษตรกร ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การประกวดแข่งขันส้มตำสับปะรด การประกวดแข่งขันศิลปะการปอกสับปะรด แข่งขันขบวนรถซิ่งพอเพียง 

การประกวดธิดาสับปะรดไร่ม่วง การประกวดแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณ์จากสับปะรดไร่ม่วง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อต้านยาเสพติด การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์การจำหน่ายสับปะรดของเกษตรกรในตำบลน้ำหมาน จำนวน 40 ร้าน


VDO


แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---