728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , เรือนจำจังหวัดเลยจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

เรือนจำจังหวัดเลยจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE


เรือนจำจังหวัดเลยจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
เรือนจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ผู้ต้องขัง มีศิลปินนักร้อง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ร้องเพลงให้กำลังใจผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีของสังคม

บ่ายวันนี้ (9 มิ.ย.57) ที่เรือนจำจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดในสังคมมีมากขึ้นและมีกลไกผู้เกี่ยวข้องและพฤติกรรมที่ซับซ้อน ทั้งผู้ขายและผู้เสพ จังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเหตุให้มีการลักลอบค้ายาเสพติดจำนวนมาก และหน่วยงานสุดท้ายที่ต้องรองรับขบวนการยาเสพติดก็คือ เรือนจำ ที่ต้องคุมขังผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ถูกคำพิพากษา และด้วยปริมาณผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ต้องขังล้นคุกเรือนจำ นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ และความแออัด ทำให้สูญเสียกำลังทรัพยากรของชาติ

การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ครั้งนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขัง ได้มีจิตสำนึกที่ดี เห็นโทษ ผลกระทบ และพิษภัยของยาเสพติด สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้น และเมื่อพ้นโทษสามารถกลับไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนเป็นการน้อมนำพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาปรับใช้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดเลย จำนวน 1,087 คน (ชาย 859 คน , หญิง 228 คน) ได้มีเวทีแสดงออก และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ พร้อมทั้งเชิญศิลปินนักร้องดัง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ มาร่วมขับร้องเพลงสร้างความสุขให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE และสำนักงานอัยการจังหวัดเลย ยังได้จัดไอศกรีม มาเลี้ยงสมาชิกที่เป็นผู้ต้องขังทั้งหมด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจด้วย


VDO


แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---