728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย เตรียมเสนอแผนการพัฒนาจังหวัดโครงการถนนเลี่ยงเมืองรองรับ AEC

จ.เลย เตรียมเสนอแผนการพัฒนาจังหวัดโครงการถนนเลี่ยงเมืองรองรับ AEC


จ.เลย เตรียมเสนอแผนการพัฒนาจังหวัดโครงการถนนเลี่ยงเมืองรองรับ AEC
   เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ก.ค.57 ที่ห้องประชุมภูเรือชั้น5  ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเลย มติเห็นชอบแผนบริหารจัดการด้านการคมนาคมขนส่ง สนับสนุนโครงการสร้างทางเลี่ยงเมือง เพื่อเตรียมเสนอต่อ คสช. เพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและคมนาคมของจังหวัด เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน

   ในแผนการสร้างทางเลี่ยงเมือง ที่ประชุมลงความเห็นให้ดำเนินการเสนอในแผน B คือเส้นทางจากบ้านหนองบอน ผ่านด้านหลังสนามบินเลย ประจบกับถนนสายเลย - ภูเรือ ที่บ้านไร่ม่วงและผ่านไปออกยังบ้านน้ำภูประจบกับถนนสาย เมืองเลย -ท่าลี่ และออกไปสิ้นสุดยังถนนสาย เมืองเลย - เชียงคานที่บ้านนาอ้อ รวมระยะทาง 55 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 1,144.5 ล้านบาท

   นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวในที่ประชุมว่า แผนการพัฒนาคมนาคม ต้องเร่งดำเนินการโดยด่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ถนนหนทางหลายพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการสัญจร และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความแออัดของยานพาหนะ ลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าผ่านชุมชนเมืองที่มีความแออัดทั้งทางด้านประชากร พื้นที่และชุมชน แจเป็นปัญหาต่อการพัฒนาคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปิดเศรษฐกิจการค้าอาเซียน จึงเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบในโครงการของทางหลวงดังกล่าว


---Advertisement---