728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อพท.ร่วมกับไอยูซีเอ็นสร้างศักยภาพยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

อพท.ร่วมกับไอยูซีเอ็นสร้างศักยภาพยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดเลย


อพท.ร่วมกับไอยูซีเอ็นสร้างศักยภาพยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดเลย
พันเอก นาฬิกาอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ไอยูซีเอ็น) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นงานที่ไอยูซีเอ็นมีความถนัดและมีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนในพื้นที่พิเศษ และความรู้ด้านการพัฒนาให้กับเจ้าหน้าที่ของ อพท. ซึ่งไอยูซีเอ็น เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ที่ดูแลเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง อพท.จะนำร่องที่พื้นที่พิเศษเลย จังหวัดเลย เป็นแห่งแรก

นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเลย อพท. กล่าวว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ได้ทำงานร่วมกับไอยูซีเอ็น โดยจะร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การศึกษาการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง และลงสำรวจพื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนด้านการมีส่วนร่วม ลดปัญหาความล่าช้าในการทำงาน เพราะชุมชนขาดความรู้ ในกรณีโครงการศึกษาการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง ไอยูซีเอ็น เห็นด้วยกับ อพท. เพราะจะมีส่วนช่วยควบคุมสิ่งแวดล้อมบนภูกระดึง เพราะด้วยเทคโนโลยีการขุดเจาะ และการลดการเดินทางด้วยเท้า ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ไอยูซีเอ็น มีสำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ที่ประเทศลาวและได้จัดทำเส้นทางอีโคทัวริสซึ่มให้กับลาว ซึ่งในความร่วมมือครั้งนี้ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ในเรื่องการนำแนวทางการจัดทำเส้นทางอีโคทัวริสซึ่มมาปรับใช้ในพื้นที่พิเศษเลย อาทิ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชียงคาน และท่าลี่ ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับลาวแหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย---Advertisement---