728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี

จ.เลย จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี


จ.เลย จัดพิธีสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี
ที่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2557

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย และคณะลูกเสือไทยทุกหมู่เหล่าทั่วราชอาณาจักรต่างจัดงานประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 เพื่อใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นเครื่องมือปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักชาติ รักแผ่นดิน มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ ความสามัคคีและความกตัญญู อันเป็นอุดมการณ์ของลูกเสือ "เสียชีพ อย่าเสียสัตย์"

พิธีสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 มีกองลูกเสือสำรองร่วมพิธีจำนวน 2 กอง กองลูกเสือสามัญจำนวน 10 กอง กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 13 กอง จำนวน 900 คน

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---