728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จังหวัดเลย จัดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด

จังหวัดเลย จัดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด


จังหวัดเลย จัดเวทีเสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับจังหวัด 
จังหวัดเลยจัดเวทีเสนาปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป รวบรวมข้อเสนอและความเห็นจากระดับตำบล อำเภอ สู่จังหวัด เพื่อเตรียมสรุปเสนอเป็นแนวทางในการปฏิรูประดับประเทศ การจัดเวทีเสวนา ครั้งนี้ จัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้แทนจากอำเภอทั้ง 14 อำเภอ จากส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มองค์กรการกุศล รวมทั้งผู้แทนกลุ่มศาสนา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเวทีเสวนา จำนวนกว่า 500 คน โดยมีการแบ่งกลุ่มเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 11 ประเด็น

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้จัดเวทีเสวนาระดมความเห็นในระดับตำบลทั้ง 89 ตำบล จากทุกอำเภอ มาตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน แล้วนำผลสรุปมารวมกับการจัดเวทีเสวนาระดับจังหวัดในวันนี้ เพื่อรวบรวมนำเสนอสู่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป หรือ ศปป. กอ.รมน.ภาค 2 แล้วนำเสนอในระดับประเทศต่อไป พลตรีไชยพร รัตแพทย์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 ได้เป็น

ประธานรับฟังผลสรุปการจัดเวทีเสวนาของจังหวัดเลย กล่าวว่า ปัจจุบันทรัพยากรที่มีคุณค่าและสมควรได้รับการพัฒนาในอันดับแรก คือ ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความรู้เพื่อให้เกิดปัญญา การสร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมแก่ประชาชน จะทำให้สังคมโดยรวมสงบสุข และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ดี ในระยะหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้เข้ามาควบคุมอำนาจการบริหารประเทศ เพื่อร่วมกันพิจารณาสภาพปัญหาและร่วมวางแนวทาง เพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้เดินหน้าไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง และเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สถาบันหลักของชาติได้รับการเคารพเทิดทูน ทุกปัญหาและข้อเสนอแนะของเวทีเสวนา จะได้สรุปเพื่อนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรวมกับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ นำสู่สภาปฏิรูปที่จะมีขึ้นตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป.

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---