728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลยสัมมนาความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศสองฝั่งไทย-ลาว

จ.เลยสัมมนาความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศสองฝั่งไทย-ลาว


จ.เลยสัมมนาความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศสองฝั่งไทย-ลาว 
เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2557 ที่โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย จับมือ 3 แขวง สปป.ลาว สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการประชุมสัมมนา “การบริหารการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ” ให้กับภาครัฐและเอกชน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงเวียงจันทร์ แขวงหลวงพระบางและแขวงไชยบุลี) และจากจังหวัดเลย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี 58 นี้ โดยมีนายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดร.บัวคง นามมะวงค์ รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง เป็นประธานและให้การต้อนรับ พร้อมนำผู้เข้าร่วมสัมมนาออกศึกษาดูงานด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเลย

ศูนย์การพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนและหอการค้าจังหวัดเลย จัดทำโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน และแรงงานทั้งฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว เสริมสร้างทักษะและวิชาชีพให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของภาคเอกชนไทย ที่ได้ดำเนินการลงทุนในเขตจังหวัดพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย ผลักดันสู่การลดปัญหาข้ามชาติต่างๆ ทั้งอาชญากรรม ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ เกิดการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ให้มีขีดความสามารถตั้งรับการการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้


ดร.บัวคง นามมะวงค์ รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง กล่าวว่า โครงการความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศนี้ เป็นจุดสำคัญที่จะผลักดันให้แรงงานทั้งสองประเทศเท่าเทียมกัน และมีการพัฒนาในทุกระบบที่จะนำไปสู่กระบวนการความร่วมมือ การค้า การลุงทุน และความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถเฉพาะทางของแรงงานทั้งสองประเทศ โดยประเทศได้ให้ความช่วยเหลือนำครุฝึกประสบการณ์ฝีมือแรงงานทางด้านการประกอบอาหาร ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถยนต์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง จนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย---Advertisement---