728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จ.เลย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จ.เลย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


จ.เลย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
จังหวัดเลยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา

วันนี้ (28 กค.57) ที่ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อ. เมืองเลย จ.เลย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สืบทอดและปฏิบัติต่อเนื่องกันมาแต่โบราณ อันเป็นการจรรโลงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาและชาติไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยพิบัติและกำจัดอันตรายทั้งปวง ก่อให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เกิดสิริมงคลทั้งแก่ตนเอง บุคคลใกล้ชิด ประชาชนทุกคน สร้างขวัญและกำลังใจ อันเป็นพลังในการสร้างคุณงานความดี ความรักและความสมานฉันท์ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---