728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อพท.ประชุมฟังความคิดเห็นพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องเรือแม่น้ำโขงอำเภอเชียงคาน

อพท.ประชุมฟังความคิดเห็นพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องเรือแม่น้ำโขงอำเภอเชียงคาน


อพท.ประชุมฟังความคิดเห็นพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องเรือแม่น้ำโขงอำเภอเชียงคาน
พท.ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ล่องเรือแม่น้ำโขงอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

       วันนี้ (20 ก.ค.) ที่ห้องประชุม โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์เมาน์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องเรือแม่น้ำโขงอำเภอเชียงคาน ซึ่งการประชุมรับฟังความเห็นดังกล่าวมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และสื่อมวลชนรวม 40 คนเข้าร่วมด้วยจำนวนมาก
       
       ทั้งนี้ นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.กล่าวว่า จากการที่ อพท.ได้ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องเรือแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จนถึงวันนี้ ได้มีการพิจารณาผลการศึกษามาตามลำดับ และได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
       


       การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องเรือแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นการประชุมลำดับสุดท้ายเพื่อสรุปผลการศึกษาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อชี้แจงผลการศึกษาให้เกิดการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน
       
       เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจได้รับทราบและเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ อันนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และ อพท. ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานขั้นต่อไป


---Advertisement---