728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ด่านซ้าย กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินีฯ 57

ด่านซ้าย กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินีฯ 57


ด่านซ้าย กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินีฯ 57
นายทวี เสริมภักดีกุลนายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า อำเภอด่านซ้าย จึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย การแต่งกายชุดสุภาพ เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว หรือ เครื่องแบบปฏิบัติการแขนยาวโดยอนุโลม ,ประชาชน ชุดไทยพระราชทาน ชุดผ้าไทยเลยหรือชุดสุภาพ ,นักเรียนนักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เครื่องแบบตามสังกัด และ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย 

การแต่งกายชุดสุภาพ จึงขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ ประดับธงตราสัญลักษณ์ การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการลด ละ เลิก อบายมุข การพนัน สิ่งเสพติดทุกชนิด และงดการฆ่าสัตว์หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นการทรมานสัตว์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ด้วย

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---