728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อำเภอด่านซ้าย จัดกิจกรรม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557

อำเภอด่านซ้าย จัดกิจกรรม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557


อำเภอด่านซ้าย จัดกิจกรรม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557
นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ของทุกๆ ปี เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2557 ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การพัฒนาตำบล หมู่บ้าน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ กิจกรรมการสร้างความรักความสามัคคีสมานฉันท์ปรองดองและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การปลูกจิตสำนึกของคนในชาติให้ยึดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ในการดำเนินชีวิต การป้องกันการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทั้งในเรื่องการรณรงค์กวดขันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสถานบริการ การพนัน และสิ่งที่เป็นอบายมุข การรับมอบอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ 

ที่มีจุดประสงค์เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแนวทางการบริหารประเทศและการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามความเหมาะสม อำเภอด่านซ้าย จึงกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 กิจกรรรมเริ่มเวลา 09.00 น. พิธีกรรมทางศาสนา นายอำเภอด่านซ้าย อ่านสารปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลชั้นที่ 2 แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---