728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เปิดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปิดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เปิดอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2557

จังหวัดเลย ได้รับการคัดเลือกจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม อาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โครงการเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2557 “วัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครฝนหลวงมีความรู้ ความเข้าใจในการทำฝนหลวง การขอรับบริการฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 72 คน ประกอบด้วยผู้นำอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ผู้นำอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ อาสาสมัครฝนหลวงที่จัดตั้งใหม่ ของจังหวัดเลย จำนวน20 คน หนองคาย 15 คน หนองบัวลำภู 15 คน และอุดรธานี จำนวน 20 คน ระยะเวลาอบรมจำนวน 2 วันระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 จากสภาพปัญญา แหล่งน้ำของจังหวัดเลยมีลักษณะเป็นภูเขาสูงเมื่อฤดูน้ำหลากทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักอยู่บ่อยครั้ง เมื่อฤดูน้ำหลากมีน้ำในปริมาณมาก

แต่เมื่อถึงฤดูแล้งปริมาณในแม่น้ำสายหลัก คือแม่น้ำเลย จะแห้งขอดลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดผลกระทบ ราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภค จากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเลยทำให้มีความต้องการขอรับการสนับสนุนฝนหลวงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับราษฎรที่ประสบฝนทิ้งช่วง จังหวัดเลยได้ขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการปฏิบัติฝนหลวงในพื้นที่ ซึ่งช่วยพืชผลทางการเกษตรได้ในระดับหนึ่ง

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---