728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เลยเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

เลยเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว


เลยเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OneStop SERVICE) ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ตามนโยบายของ คสช.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ส.ค. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OneStop SERVICE) ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ตามนโยบายของ คสช.ที่กำหนดให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพ และพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ด้าน นายวิโรจน์ กล่าวว่า จ.เลย มีพื้นที่ติดพรมแดน สปป.ลาว 
จึงมีประชาชนลาวเดินทางเข้ามาเพื่อทำงานเป็นจำนวนมาก ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และเพื่อให้การจัดระเบียบระเบียบแรงงานต่างด้าวใน จ.เลย เป็นไปตามประกาศของ คสช. จึงมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ สำหรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ารับการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 57 มีนายจ้าง 802 ราย แจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 3,174 คน เป็นสัญชาติเมียนมาร์ 82 คน สัญชาติลาว 2,970 คน และกัมพูชา 122 คน.


---Advertisement---