728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยจัดกิจกรรม “ วันเกษตรร่วมใจให้บริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี

จังหวัดเลยจัดกิจกรรม “ วันเกษตรร่วมใจให้บริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี


จังหวัดเลยจัดกิจกรรม “ วันเกษตรร่วมใจให้บริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี
ที่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ วันเกษตรร่วมใจให้บริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี “ และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นพระราชินีคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรที่เป็นเกษตรกรชาวไทย ทรงแนะนำการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ครอบครัวเกษตรกรไทย

กิจกรรม “ วันเกษตรร่วมใจให้บริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี “ เป็นกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการสมานฉันท์ร่วมกันพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านการลงทุน แก่เกษตรกรจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตร อย่างครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการบูรณาการจัดงานของหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดเลย เพื่อร่วมฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตร การจัดนิทรรศการแนะนำความรู้การเกษตรทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง มอบเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 โดยมีเกษตรกรของตำบลหนองหญ้าปล้อง และอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---