728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จังหวัดเลยเปิดศูนย์ดำรงธรรม

จังหวัดเลยเปิดศูนย์ดำรงธรรม


จังหวัดเลยเปิดศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดเลยเปิดศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ตามนโยบาย คสช. (1 ส.ค.57) ที่ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นรองประธาน และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย รวม 10 คน จากสำนักงานจังหวัด และนิติกรจากส่วนราชการ ที่จะอำนวยความสะดวกและกลั่นกรองข้อร้องทุกข์จากประชาชน


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ศูนย์ดำรงธรรม ตามคำสั่ง คสช.ที่ 96/2557 จะมีขอบข่ายการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ได้กว้างขวางกว่าศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่เดิม คสช. ได้กำหนดเป้าหมายหลักให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจะต้องดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องสำคัญ เช่น แก้ไขปัญหาของประชาชนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม ให้ความรู้ประชาชน และทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการตรวจสอบ ด้านการเกษตรเรื่องโครงการรับจำนำข้าว ด้านการศึกษาเรื่องกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ด้านสาธารณสุขให้ชี้แจงเรื่องโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งไม่ได้ยกเลิก แต่จะดูแลทั้งระบบร่วมกับสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และการประกันสังคม ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และความมั่นใจ ในการให้บริการ และการช่วยเหลือจากภาครัฐ มากยิ่งขึ้น

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---