728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลยจัดค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กเยาวชนโครงการสร้างคนดีสู่สังคม

จ.เลยจัดค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กเยาวชนโครงการสร้างคนดีสู่สังคม


จ.เลยจัดค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กเยาวชนโครงการสร้างคนดีสู่สังคม
ที่วัดทับมิ่งขวัญ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย ด้วยความตระหนักในสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

 ร่วมกับวัดทับมิ่งขวัญ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย จึงร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้แก่เด็กเยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน และปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกระบวนการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ในแนวทางที่ถูกต้องของพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยใช้มิติทางศาสนา หลักธรมคำสอน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดสติสัมปชัญญะและปัญญา อันจะนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าในสังคม และครอบครัวอบอุ่น ส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข

วัตถุประสงค์การจัดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครองได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน เกิดการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก เยาวชนสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีต่อการดำรงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ด้วยมิติทางศาสนา โดยมีเด็ก เยาวชน ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดภายใต้การดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย จำนวน 27 คน และพ่อแม่ผู้ปกครอง จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 54 คน เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดทับมิ่งขวัญ จำนวน 3 วัน 2 คืน

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---