728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยประชุมโครงการทบทวนหลักสูตรเยาวชนลูกเสือชาวบ้าน

เลยประชุมโครงการทบทวนหลักสูตรเยาวชนลูกเสือชาวบ้าน


เลยประชุมโครงการทบทวนหลักสูตรเยาวชนลูกเสือชาวบ้าน
   เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผวจ.เลย เป็นประธานในการประชุมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดเลย ประมาณ 80 คน บางท่านอายุ 70 ปีแล้วก็มี เพื่อทบทวนหลักสูตรในการอบรมเยาวชนลูกเสือชาวบ้านต้านภัยยาเสพติด

    นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผวจ.เลย กล่าวว่า จากที่คณะรักษาความสวบเรียบร้อนแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 43/2557 ลงวันที่ 31 พ.ค.57 กำหนดให้มีการปราบปรามหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ้งปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของชาติปละประชาชาชนอย่างกว้างขวาง หากไม่ดำเนินการแก้ปัญหา การตัดวงจรของยาเสพติดอย่างได้ผลแล้วก็จะส่งผลให้ปัญหายาเสติดรุนแรงยิ่งขึ้น


    จังหวัดเลย ได้คระหนักถึงปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญของชาติ จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนลูกเสือชาวบ้านต้านภัยยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่หมู่บ้าน ชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้มีการทบทวนอบรมหลักสูตรเยาชนลูกเสือชาวบ้านต้านภัยยาเสพติดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของวิทยากรจาก 14 อำเภอที่มีอยู่แล้ว เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมเยาวชนลูกเสือชาวบ้านต่านยาเสพติดต่อไป


---Advertisement---