728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยจัดอบรมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน

จังหวัดเลยจัดอบรมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน


จังหวัดเลยจัดอบรมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2557 มีเจ้าหน้าที่ด้านรักษาความสงบในพื้นที่ชายผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอชายแดน 6 อำเภอ คือ นาแห้ว ด่านซ้าย ภูเรือ ท่าลี่ เชียงคาน และปากชม จำนวน 220 คนเข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดเลย เป็นพื้นที่ชายแดน ติดต่อกับ แขวงไชยะบุลี และ แขวงเวียงจันทน์ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ำเหือง และ แม่น้ำโขง เป็นเส้นกั้นเขตแดน รวมระยะทาง 194 กิโลเมตร จากสภาพทางภูมิประเทศที่ติดต่อกัน ทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยผ่านจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน ด่านประเพณี และช่องทางธรรมชาติ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว การลักลอบค้าของหนีภาษี ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จังหวัดเลยและ ๒ แขวง ของ สปป.ลาว จึงได้ตกลงร่วมกันให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบตามชายแดนระดับอำเภอ กับ เมือง เพื่อทำหน้าที่ในการเจรจาหาข้อยุติต่างๆ ร่วมกัน และกำหนดให้มีการประชุมทั้งสองฝ่ายปีละ 2 ครั้ง โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อม และเป็นรูปธรรม ในการพบปะเจรจาของคณะอนุกรรม- การ ดังกล่าว กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย จึงได้จัดการอบรมโครงการบริหารจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงชายแดน และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อมอบนโยบายของผู้บริหารระดับจังหวัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในระยะที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ชายแดน ของจังหวัดเลย กับ 2 แขวง ของ สปป.ลาว เป็นไปอย่างแน่นแฟ้น มีความร่วมมือทั้งด้านความสงบเรียบร้อย การศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาศักยภาพด้านฝีมือแรงงาน และในปี 2558 เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน จะต้องเพิ่มความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อพัฒนาตนเอง ได้ตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---