728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สถานีเรือเชียงคาน จัดระเบียบจอดเรือสร้างมาตรฐานสากล รองรับเออีซี

สถานีเรือเชียงคาน จัดระเบียบจอดเรือสร้างมาตรฐานสากล รองรับเออีซี


สถานีเรือเชียงคาน จัดระเบียบจอดเรือสร้างมาตรฐานสากล รองรับเออีซี
วันที่ 7 ก.ย. ที่บ้านปากมั่ง ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย นายณรงค์ศักดิ์  พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดจุดจอดเรือ บ้านปากมั่ง โดยมี นาวาโท กริช กองศรี หัวหน้าสถานีเรือเชียงคาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหนองคาย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์บริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านปากมั่งให้การต้อนรับ

หัวหน้าสถานีเรือเชียงคาน กล่าวว่า จากสภาพปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากลำน้ำโขงของราษฎรทั้งสองฝั่งมีมากขึ้น ทำให้ปริมาณเรือที่ใช้งานในลำน้ำโขงของทั้งสองประเทศ เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ แต่ขาดการควบคุมหรือการกำหนดระเบียบ มาตรการในการควบคุมดูแล ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างเดียวกัน ซึ่งส่งผลในเรื่องการรักษาความมั่นคงของชาติตามแนวชายแดน การหลบหนีเข้าเมือง และการลักลอบขนส่งสินค้าหนีภาษีต่างๆ ดังนั้นหากปริมาณจำนวนเรือ และการใช้เรือในลำน้ำโขง ของราษฎรทั้งสองฝั่ง ไทย-ลาว มีเพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติการด้านตรวจสอบ และพิสูจน์ทราบ  จะกระทำได้ยากลำบากขึ้

จากการสำรวจเบื้องต้น มีเรือของราษฎรชาวไทย ที่ใช้งานตลอดลำน้ำโขงมีประมาณ 18,000-20,000 ลำ โดยเป็นเรือในเขตจังหวัดเลย ประมาณ 1,500-2,000 ลำ ดังนั้นตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้นมา หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง จึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งหมู่บ้านตัวอย่าง การจัดระเบียบเรือในลำน้ำโขง โดยการกำหนดจุดจอดเรือ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การจัดระเบียบเรือในลำน้ำโขง อย่างยั่งยืน โดยมีแนวความคิด ในการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างหนึ่งหมู่บ้านต่อหนึ่งพื้นที่

จากการจัดตั้งหมู่บ้านและจุดจอดเรือต่างๆ ที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากภาคราชการ ผู้นำท้องถิ่น  และประชาชนเจ้าของเรือ จึงทำให้การจัดจอดเรือ ตามพื้นที่ต่างๆ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในด้านความร่วมมือของชุมชน การควบคุมเรือให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามผู้กรทำผิดกฎหมายต่างๆ ตลอดลำน้ำโขงได้อย่างดี โดยจุดจอดเรือต่างๆ หลังทำพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคาย จะมอบให้ผู้นำหมู่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการและควบคุมต่อไป

ปัจจุบันหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคาย กำลังดำเนินการจัดจุดจอดเรือตามแผนที่วางไว้ ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 จุด คือบริเวณบ้านปากมั่ง ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ซึ่งในปี 2558 ที่จะถึงนี้ ทุกประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดระเบียบเรือ กำหนดจุดจอดเรือ จึงเป็นการสร้างมาตรฐานสากลรองรับ เออีซี ได้อย่างดียิ่ง 


---Advertisement---