728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

จังหวัดเลยจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน


จังหวัดเลยจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
จังหวัดเลยจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เน้นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยใน สถานประกอบการ และสร้างความปรองดอง ทั้งภายในสถานประกอบการ และระหว่างสถานประกอบการกับชุมชนใกล้เคียง (๘ กย ๕๗) ที่โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย นายพานิช จิตรแจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 ของจังหวัดเลย เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนทำงาน ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทำงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายของการลดการประสบอันตราย และโรคอันเนื่องมาจากการทำงานให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคในภาพรวม

การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคครั้งนี้ กำหนดชื่องานว่า “ วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน “ เพื่อมุ่งเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันสูงสุดของชาติ และเพื่อให้บุคลากรเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน เป็นแกนนำสร้างความปรองดองในสถานประกอบกิจการ และชุมชนข้างเคียงภายนอก ตลอดจนร่วมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อให้ลูกจ้างได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม และเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ในการก้าวสู่เวทีการค้าโลก รวมทั้งก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย กิจกรรมในงานมีการสัมมนาวิชาการ การให้ความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน เทคนิควิธีการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ งานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---