728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , , อ.เชียงคาน จัดงานประเพณีออกพรรษาที่อนุรักษ์สืบทอดมายาวนานกว่า 100 ปี

อ.เชียงคาน จัดงานประเพณีออกพรรษาที่อนุรักษ์สืบทอดมายาวนานกว่า 100 ปี


อ.เชียงคาน จัดงานประเพณีออกพรรษาที่อนุรักษ์สืบทอดมายาวนานกว่า 100 ปี
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2557 ที่บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า ตั้งแต่โบราณกาล เมื่อถึงประเพณีออกพรรษาอำเภอเชียงคาน ตามคุ้มวัดต่างๆ จัดให้มีงานประเพณีการทำบุญออกพรรษา โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว และไหลเรือไฟ จัดให้มีมหรสพสมโภช 

ประมาณปี พ.ศ.2452 พระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี ศรีประเสริฐ) นายอำเภอคนแรก ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคาน ร่วมจัดงานและแข่งขันเรือยาวตามแม่น้ำโขงเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส ทำบุญร่วมกันและได้พักผ่อนเพลิดเพลิน พบปะสังสรรค์ นอกจากนี้ ได้มีการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย-ลาว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งมิตรประเทศและถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม อำเภอเชียงคาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนตลอดจนคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน จึงกำหนดจัดงานประเพณีออกพรราเชียงคานประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 2-9 ตุลาคม เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น กิจกรรมประเพณีที่สำคัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว การไหลเรือไฟ พิธีกรรมผาสาดลอยเคราะห์ การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ การแข่งขันเรือยาวเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างอำเภอเชียงคานและเมืองชนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีขบวนของดีจากตำบลต่างๆ จากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน 

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---