728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.เลย ปฏิญาณตน จัดการเลือกตั้งอย่างสุจริต ยุติธรรม

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.เลย ปฏิญาณตน จัดการเลือกตั้งอย่างสุจริต ยุติธรรม


กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.เลย ปฏิญาณตน จัดการเลือกตั้งอย่างสุจริต ยุติธรรม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของจังหวัดเลย ประกาศจัดการเลือกตั้งทุกระดับในทองถิ่นอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี

วันนี้ (2 ต.ค. 57) ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองท้องที่ ของอำเภอเมืองเลย ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เป็นประธานในการกระทำพิธีประกาศเจตนารมณ์ ให้สัตยาบัน ร่วมกันปฏิญาณตน ในการรณรงค์สร้างความโปร่งใส เพื่อให้การเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และการเลือกตั้งอื่นๆ เป็นไปอย่าง เที่ยงธรรม ไม่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จำนวนกว่า 300 คน พร้อมทั้งร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และปฏิญาณตน ว่าจะจงรักภักดีและเทิดทูน ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนแนวทางการสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันปฏิรูปประเทศไทย ให้มีความสงบสุข และเจริญก้าวหน้า

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ที่เข้าร่วมพิธีว่า แม้ประเทศไทยจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลานาน แต่ในระยะที่ผ่านมาประชาธิปไตยของประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาให้สมบูรณ์ตามแบบของนานาอารยประเทศได้ เนื่องจากแนวคิดในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ผิดไปจากหลักการ ยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ดังนั้นการที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ในฐานะผู้ดูแลปกครองท้องที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะรณรงค์ให้การเลือกตั้งทุกระดับในพื้นที่ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม จะเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้ประชาธิปไตยของประเทศไทย ได้พัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติต่อไป
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ ให้สัตยาบัน ร่วมกันปฏิญาณตน ในการรณรงค์สร้างความโปร่งใส เพื่อให้การเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และการเลือกตั้งอื่นๆ เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ไม่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง ที่หอประชุมอำเภอวังสะพุงด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---