728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , องคมนตรีปลูกป่าโครงการศาสนาค้ำพะยูง จังหวัดเลย

องคมนตรีปลูกป่าโครงการศาสนาค้ำพะยูง จังหวัดเลย


องคมนตรีปลูกป่าโครงการศาสนาค้ำพะยูง จังหวัดเลย
องคมนตรีเป็นประธานปลูกป่าโครงการศาสนาค้ำพะยูง ในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่เหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันนี้ (14 ต.ค.2557) ที่บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่เหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ร่วมกับสมาชิกมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปลูกต้นไม้ตามโครงการศาสนาค้ำพะยูง เพื่อชุมชนสนองพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสภาพป่า สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทำการปลูกป่าในพื้นที่ 20 ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาค และป่าลำแควน้อยฝั่งซ้าย เพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน้ำ ลำธาร เพื่อประโยชน์ของชุมชนตามพระราชดำริ และในระยะต่อไป กรมป่าไม้และประชาชนในชุมชน จะได้ร่วมกันดูแลรักษาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป


โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรตำบลเหล่ากอหก ซึ่งประสบปัญหาที่ดินทำกิน อาชีพ ป่าไม้ และขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถทำการเกษตรหรือปลูกพืชผลให้ดีได้ ตามหนังสือกราบบังคมทูลของกำนันตำบลเหล่ากอหก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมชลประทาน กรม
พัฒนาที่ดิน และจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่ 73,750 ไร่ เช่น การก่อสร้างแหล่งน้ำ 3 แห่ง ความจุรวม 1,300,000 ลบ.ม. , การสำรวจ วางแผนพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ 4,500 ไร่ พร้อมปลูกมะคาเดเมีย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4,000 ต้น หญ้าแฝก 100,000 กล้า จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับป่าไม้เพื่อสร้างรายได้ ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ก่อสร้างฝายต้นน้ำ 64 แห่ง เพาะชำกล้าไม้มีค่าและต้นหวาย เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎร 150,000 กล้า

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---