728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อุตสาหกรรมจังหวัดเลยเชิญชวนผู้ผลิตชุมชน ยื่นขอรับรอง มผช.

อุตสาหกรรมจังหวัดเลยเชิญชวนผู้ผลิตชุมชน ยื่นขอรับรอง มผช.


อุตสาหกรรมจังหวัดเลยเชิญชวนผู้ผลิตชุมชน ยื่นขอรับรอง มผช.
นายสุวรรณ ปรัชญาดำรง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักงานอุตสาหกรรมเลย ได้จัดทำ โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดเลย เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดโดยมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่สามารถยื่นขอ มผช. ได้มีดังนี้ 1. ประเภทอาหาร 2. ประเภทเครื่องดื่ม 3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4. ประเภทเครื่องใช้/เครื่องประดับตกแต่ง/ศิลปะประดิษฐ์และของฝากที่ระลึก 5. ประเภทสมันไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตชุมชนที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) หรือใบรับรอง มผช. หมดอายุ สามารถยื่นคำขอได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0 4283 5016 ,0 4281 1959 ติดต่อ คุณสร้อยสุดา ศาลาฤทธิ์ หรือ คุณจีระภา สอนสุภาพ

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย


---Advertisement---