728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จังหวัดเลยระดมกำลังชุดปฏิบัติการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุม

จังหวัดเลยระดมกำลังชุดปฏิบัติการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุม


จังหวัดเลยระดมกำลังชุดปฏิบัติการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุมในเขตเทศบาลเมืองเลย จากการมั่วสุมของกลุ่มเด็กที่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเลย โดยเฉพาะพื้นที่สวนสาธารณกุดป่อง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้สั่งการให้หน่วยงาที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุมรวมทั้งกลุ่มเด็กแว้นที่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยจึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำป้ายเตือน แจ้งเหตุห้ามดื่มแอลกอฮอลล์บริเวณสวนสาธารณะ ห้ามจำหน่าย ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในบริเวณสวนสาธารณะ และให้ชุดปฏิบัติการสนธิกำลัง เจ้าหน้าที่เทศกิจ อปพร. ขององค์กรปกครองส่วนมท้องถิ่น ตรวจตราสอดส่องอย่างเข้มงวด และกำหนดให้ออกปฏิบัติการ ทุกวันศุกร์ เสาร์โดยสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจตรากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และบังคับใช้กฎหมายในการจัดระเบียบสังคมภายใต้หลักนิติธรรมที่ชอบด้วยด้วยกฎหมาย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามในประกาศจังหวัดเลย เรื่องสวนสาธารณะเป็นพื้นที่ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์บริเวณสวนสาธารณของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป มีความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์บริเวณสวนสาธารณะของทางราชการจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป มีความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ฝ่าฝืนมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย---Advertisement---