728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอภูกระดึง

จังหวัดเลยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ พื้นที่อำเภอภูกระดึง
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการระดับจังหวัดออกพบปะเยี่ยมเยือนและให้บริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง มีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน การถวายสัตย์ปฏิญาณ จะจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการมอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ขาดแคลน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 และให้บริการตรวจรักษาโรค แจกจ่ายพันธุ์พืช ให้คำแนะนำด้านการเกษตร ด้านแรงงาน และอื่นๆ

จากนั้น ส่วนราชการจังหวัด ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการของอำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการของพื้นที่ตำบล คือ ปัญหาการสร้างสะพานข้ามลำน้ำพอง เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง ปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรม ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินแก่ประชาชน ปัญหาการขาดงบประมาณในการบริหารจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางหลวงชนบทจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานชลประทานจังหวัด รับข้อมูลเพื่อหาแนวทางให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป


นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ยังมอบนโยบาย ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ได้ร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาดบ้านเมือง และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ เพื่อรองรับเทศกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และขอให้เฝ้าระวังติดตามปัญหายาเสพติด หามาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการวางแผนและมาตรการป้องกัน เช่น การอบรมเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือชาวบ้าน เพื่อเป็นเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---