728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , นพค.23 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน รับมือภัยแล้ง

นพค.23 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน รับมือภัยแล้ง


นพค.23 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน รับมือภัยแล้ง
วันนี้ (6 พ.ย. 57) เวลา 09.30 น. ที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 23 กองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอนาด้วย จังหวัดเลย พ.อ.สุวัฒนา เย็นใจ ผบ.นพค.23 เป็นประธานปล่อยแถวเครื่องจักรกลหนักและกำลังพล ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในการขุดลอกคลองส่งน้ำ และลำรางสาธารณะที่มีอยู่ในพื้นเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึง พร้อมสร้างถนนลาดยางในพื้นที่ห่างไกล 

เส้นทางลูกรังเพื่อการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในปีงบประมาณ 2558 ในโครงการก่อสร้างเส้นทางชนบท โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ โครงการช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสาน คาดการณ์ตามภาวะของปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำในเวลานี้ยังไม่มีอะไรบ่งบอกแน่ชัดว่าจะเกิดภัยแล้งขึ้นเมื่อไหร่ โดยในปริมาณน้ำที่จะใช้ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน มีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมาก วิกฤตที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 คาดการณ์ว่าอาจจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างคุ้มค่า มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอในทุกฤดูกาล ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างยั่งยืน

พ.อ.สุวัฒนา เย็นใจ ผบ.นพค.23 กล่าวว่า อุทกภัยและภัยแล้งเป็นภัยพิบัติซ้ำซากที่หลายพื้นที่ของจังหวัดเลย จะประสบเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุสำคัญจากความตื้นเขินของแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และการเพิ่มขึ้นของปริมาณ วัชพืช และสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำ ซึ่งนับเป็นอุปสรรคสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---