728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เทศบาลเมืองเลย จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557

เทศบาลเมืองเลย จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557


เทศบาลเมืองเลย จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557
เมื่อวานนี้ (6 พย.57) ที่บริเวณลานหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี งานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองเลย ในลำน้ำกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย

ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา โดยนิยมทำกันในคืนวันเพ็ญเดือน 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพุทธมารดา และเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ที่ประทับรอยพระบาทประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมะทานะที ในประเทศอินเดีย ตลอดทั้งเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำ ที่ได้นำมาใช้ประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้ง ขอขมาลาโทษที่พวกเรากระทำให้แหล่งน้ำลำธารเกิดมลภาวะ

เทศบาลเมืองเลย จึงได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ลำน้ำกุดป่องแห่งนี้ เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยจัด ให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การประกวดกระทงฝีมือ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การประกวดกระทงใหญ่ระดับชุมชน และระดับสถานศึกษาการประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ


แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---