728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย จัดชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูวิถีชีวิตโบราณประเพณีลงแขก เพื่อความสมานสามัคคี

จ.เลย จัดชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูวิถีชีวิตโบราณประเพณีลงแขก เพื่อความสมานสามัคคี


จ.เลย จัดชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูวิถีชีวิตโบราณประเพณีลงแขก เพื่อความสมานสามัคคี
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่แปลงนาเกษตรกรบ้านนาม่วง ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย พ.อ.อำนวย จุลโนนยาง รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย พร้อมด้วยนายประจวบ ศิลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก นำกำลังพลทหารจากจังหวัดทหารบกเลย กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการชวนเสี่ยว เกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งเป็นการรักษาไว้ซึ่ง ประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน กิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก

นายประจวบ ศิลธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นชุมชน ทาง อบต.ศรีสองรัก ได้ดำเนินกิจกรรมชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว มาเป็นประจำทุกปี ประกอบกับปัจจุบันสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้คนเริ่มห่างกัน ขาดความสามัคคีในชุมชน จนอาจนำไปสู่ความแตกแยกในชุมชน ทำให้ชุมชนกลายเป็นชุมชนที่ไร้ซึ่งความสุข เพื่อเป็นการคืนความสุข และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชน จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น พร้อมเป็นการอนุรักษ์ ซึ่งประเพณี สนับสนุนให้ชุมชนมีความสุข สามัคคี และรักษาไว้ซึ่งประเพณีชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าวให้คงอยู่สืบไปด้วย

ด้าน พ.อ.อำนวย จุลโนนยาง รอง ผบ.จทบ. กล่าวว่า เกษตรกรส่าวนใหญ่ยึดเป็นอาชีพหลักมาแต่โบราณ แต่สภาพการทำนาในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เหมือนแต่ก่อน เป็นเหตุทำให้เกิดความห่างเหิน ขาดความสามัคคี และขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเพณีลงแขก ได้ถูกละเลยทำให้สังคมในชนบทขาดความเอื้ออาทรต่อกัน ส่งผลให้สังคมชุมชน หมู่บ้านเกิดความอ่อนแอ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความสมานฉันท์ในชุมชน พร้อมการดำเนินตามพระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยลดต้นทุนการผลิต มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความเข้มแข็ง

จึงร่วมกับทางอำเภอเมืองเลย จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทางราชการในส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อปลุกเร้าให้คนในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม รักสามัคคีร่วมมือร่วมใจเป็นมิตรไมตรีต่อกัน อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการผลิต


---Advertisement---