728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลยต้านยาเสพติด

เลยจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลยต้านยาเสพติด


ลยจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลยต้านยาเสพติด
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองผำ ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นแรก ณ โรงเรียนบ้านหนองผำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย กล่าวว่า กิจการลูกเสือชาวบ้าน ได้ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2514 ที่บ้านเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และได้เจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ เพราะเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี ยึดมั่น และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

สำหรับการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนในครั้งนี้ ถือเป็นการฝึกลูกเสือชาวบ้านเยาวชนครั้งแรกเพื่อเป็นต้นแบบของลูกเสือชาวบ้านเยาวชน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความเสียสละต่อส่วนรวมและหมู่คณะ เป็นการวางพื้นฐานและโครงสร้างในการพัฒนาชุมชน อันเป็นนโยบายของชาติและสนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มพลังมวลชน อันเป็นพื้นฐานด้านความมั่นคงของชาติ เพื่อเป็นการฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้าน ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือชาวบ้าน

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้คัดเลือกเยาวชนชาย-หญิง นอกสถานศึกษาทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองเลย จำนวน 120 คน ใช้วิธีการทางลูกเสือชาวบ้านอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนด้ายวิทยากร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, 2, 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19, ตำรวจภูธรจังหวัดเลย และตำรวจภูธรนาดินดำ กองร้อย ตชด.ที่ 246 และ 247 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลย ศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเลย และ ข้าราชการบำนาญ รวมทั้งโรงเรียนบ้านหนองผำ ได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ที่พัก คณะวิทยากร และชาวบ้านหนองผำ จำนวน 8 หลัง อนุญาตให้ใช้บ้านพักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม


---Advertisement---