728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จ.เลย จัดประชุมหารือเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิรูปประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

จ.เลย จัดประชุมหารือเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิรูปประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติ


จ.เลย จัดประชุมหารือเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิรูปประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายปรีชา บุตรศรี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เข้ารับฟังการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิรูปประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิรูปประเทศไทย 11 ด้าน ประมาณ 100 คน สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 27 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แต่เดิมกำหนดการปฏิรูปไว้ 11 ด้าน ปัจจุบันเพิ่มเป็น 18 ด้าน ประกอบด้วย 1) การเมือง 2) การบริหารราชการแผ่นดิน 3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4) การปกครองส่วนท้องถิ่น 5) การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6) การเกษตร 7) อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยว และการบริการ 8) การพลังงาน 9) ระบบสาธารณสุข 10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11) การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12) สังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส 13) แรงงาน 14) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15) ค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา 16) การกีฬา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 17) การคุ้มครองผู้บริโภค 18) การเศรษฐกิจ การเงิน และ การคลัง

โดยมีความฝันอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า ที่จะส่งมอบให้ลูกหลาน คือ 1) ลดความ เหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และทรัพยากรธรรมชาติ 2) เป็นสังคมแห่งพลังปัญญา 3) ชุมชนเข้มแข็ง 4) ระบบทุนที่ดี เป็นธรรมไม่ผูกขาด 5) พลเมืองไทยมีคุณภาพ 6) ระบบกฎหมายเป็นธรรม 7) เป็นสังคม พหุวัฒนธรรม 8 ) ระบบเศรษฐกิจแข่งขันได้ 9) การลดทุจริตคอรัปชั่น 10) มีระบบคัดกรองคนดีเข้าสู่การเมือง และ 11) มีการกระจายอำนาจและกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจออกจากส่วนกลาง

ในส่วนของจังหวัดเลย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง แต่ด้านที่มีการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะมากที่สุด คือ ด้านการเมือง เพราะส่วนใหญ่ยังมองว่า ระบบการเมืองที่ยึดพวกพ้อง ยึดระบบอุปถัมภ์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม จะส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปในทุกด้าน ทั้งนี้ การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะต้องดำเนินการสรุปความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ต่อ สปช. เพื่อ ที่ สปช. จะต้องเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่าง ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประชุมครั้งแรก ซึ่ง สปช.จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---