728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไท เลย รุ่นแรกของประเทศไทย

การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไท เลย รุ่นแรกของประเทศไทยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไท เลย รุ่นแรกของประเทศไทย
จังหวัดเลย เป็นจังหวัดชายแดนที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งด้านสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานเพื่อนบ้าน และด้านความมั่นคง จึงมีความจำเป็นจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ร่วมเป็นพลังแผ่นดินสร้างชาติให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงทุกด้าน

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานว่า “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นนโยบายรัฐ สู่วิสัยทัศน์จังหวัดเลย” โดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะดำเนินงานตามนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาล การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชน และครอบครัว ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัว โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงจัดดำเนินการการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นแรก เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน เป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความเสียสละต่อส่วนรวมและหมู่คณะ

เพื่อเป็นการสร้างกลุ่มพลังมวลชน อันเป็นพื้นฐานด้านความมั่นคงของชาติ และเป็นการฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้าน ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มเป้าหมายเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จำนวน 1 รุ่น จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองผำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---