728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เกษตรจังหวัดเลย สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย

เกษตรจังหวัดเลย สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย


เกษตรจังหวัดเลย สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำทำให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยมีรายได้ลดลง ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมขึ้น 

โดยวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตของเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาการชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำไปลงทุนประกอบ อาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ต่อไป
คุณสมบัติของเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คือ มีสัญชาติไทย เป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราย่อยและที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยใน 1 ครัวเรือน จะได้รับสิทธิ์ในการกู้เงินเพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น โดยสามารถไปแจ้งความจำนงได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่จะดำเนินการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557

แหล่งที่มา : สวท.เลย
---Advertisement---