728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สรุปผลการตรวจประเมินร้านอาหารบนภูกระดึง จ.เลย

สรุปผลการตรวจประเมินร้านอาหารบนภูกระดึง จ.เลย


สรุปผลการตรวจประเมินร้านอาหารบนภูกระดึง จ.เลย
จังหวัดเลย ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย, นายอภิชาต สะบู่แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย (ด้านคุณภาพบริการ) ,นายแพทย์สมชาย ชมพูคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ , นายสมพร อุ่นคำ สาธารณสุขอำเภอภูกระดึง , นางปาณิศา อุทังบุญ หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม และคณะเจ้าหน้าที่จาก สสจ.เลย/สสอ.ภูกระดึง ร่วมออกตรวจร้านค้า เพื่อตรวจแนะนำการจัดการร้านหรือแผงปรุงประกอบจำหน่ายอาหารตามมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ,แนะนำการจัดการห้องส้วมตามมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) และตรวจแนะนำการจัดการ โดยใช้เกณฑ์ข้อกำหนดด้านกายภาพ 15 ข้อสำหรับร้านอาหาร และ 12 ข้อสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร และตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร

ผลการตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหารบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จำนวนทั้งสิ้น 58 แผงลอย ปรากฏผลดังนี้ ด้านกายภาพ ตรวจ จำนวน 58 แผงลอย พบผ่านเกณฑ์ด้านกายภาพจำนวน 57 แผงลอย ไม่ผ่านด้านกายภาพจำนวน 1 แผงลอย ด้านโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (1) ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร จำนวน 174 ตัวอย่าง พบว่า พบการปนเปื้อนจำนวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนจำนวน 164 ตัวอย่าง (2) ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะ จำนวน 174 ตัวอย่าง พบว่า พบการปนเปื้อนจำนวน 23 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนจำนวน 151 ตัวอย่าง (3) ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในมือผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 66 ตัวอย่าง พบว่า พบการปนเปื้อนจำนวน 9 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนจำนวน 57 ตัวอย่าง

จากผลการตรวจ พบว่า แผงลอยจำหน่ายอาหาร ส่วนใหญ่สามารถรักษามาตรฐานที่ได้รับและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่เปลี่ยนเจ้าของใหม่ ทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเต็ม โดยเน้นให้ความรู้เรื่องการเลือกซื้ออาหาร การดูฉลากวันหมดอายุของสินค้า การดูแลความสะอาดของแผงลอย ตลอดจนการบริการนักท่องเที่ยว

แหล่งที่มา : สวท.เลย

---Advertisement---