728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / แขวงการทางเลยที่ 1 จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

แขวงการทางเลยที่ 1 จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่


แขวงการทางเลยที่ 1 จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน แขวงการทางเลยที่ 1 จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ขึ้น เพื่อประสานสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับข่าวสารการรายงานสภาพจราจร อุบัติเหตุ เหตุด่วน และเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนทางหลวงโดยจะให้ความช่วยเหลือผู้เดินทาง อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 

ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์/เต็นท์ฯ และหน่วยบริการเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกและปลอดภัย คือศูนย์ปฏิบัติการและหน่วยบริการเคลื่อนที่ แขวงการทางเลยที่ 1 สถานที่ตั้งบริเวณศาลาหน้าศูนย์บริการประชาชน ถนนคีรีรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-4623 ตั้งจุดให้บริการทั่วไทยและหน่วยบริการเคลื่อนที่ หมวดการทางภูกระดึง สถานที่ตั้งหน้าหมวดการทางภูกระดึง ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4207-4242 ตั้งจุดให้บริการทั่วไทยและหน่วยบริการเคลื่อนที่ หมวดการทางวังสะพุง สถานที่ตั้งป้อมตำรวจภูธร ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จุดให้บริการทั่วไทยและหน่วยบริการเคลื่อนที่ หมวดการทางเชียงคาน สถานที่ตั้งหน้าหมวดการทางเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4282-1543

แหล่งที่มา : สวท.เลย
---Advertisement---