728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย จัดโครงการสร้างความปรองดองตักบาตรพระ 1,101 รูป

จังหวัดเลย จัดโครงการสร้างความปรองดองตักบาตรพระ 1,101 รูป


จังหวัดเลย จัดโครงการสร้างความปรองดองตักบาตรพระ 1,101 รูป
ที่บริเวณถนนนกแก้ว วงเวียนน้ำพุ อำเภอเมืองเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานตักบาตรพระ 1,101 รูป “ต้อนรับปีใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน รวมพลังพุทธบริษัท 4 สร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ใจกลางเมืองเลย”เพื่ออุทิศส่วนพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พิธีตักบาตรพระ 1,001 รูป สร้างความปรองดองสมานฉันท์สามัคคีไทเลย สร้างบุญใหญ่ใจกลางเมืองเลย เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์จังหวัดเลย และคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย สำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดเลย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกันทำโครงการ ตักบาตรพระ 1,101 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุทิศพระราชกุศลกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรา 87 พรรษาและนำปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือคณะสงฆ์จังหวัดเลย และคณะสงฆ์ 323 วัด4 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ปรองดอง สามัคคีธรรม ขององคืกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านหลักบวร คือความร่วมมือ บ้านวัด โรงเรียน ส่วนราชการ องค์กรเอกชนสนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีให้เข้มแข็งสืบไป 

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---